Khắc phục: Ứng dụng Lịch và Mọi người không hoạt động trong Windows 10

Khắc phục: Ứng dụng Lịch và Mọi người không hoạt động trong Windows 10

ứng dụng người 23. Sau khi lệnh được thực thi, đóng PowerShell và cài đặt lại Các ứng dụng Thư, Lịch và Mọi người từ Cửa hàng với ngói xanh . Đừng cài đặt các ứng dụng này từ Cửa hàng (beta) có ngói xám .Sau khi các ứng dụng được cài đặt, hãy chạy lại chúng để xem chúng có hoạt động hay không.

Phương pháp # 2: Đặt lại bộ nhớ đệm Windows Store

Sự cố này có thể được giải quyết bằng cách đặt lại Windows Store Cache bằng Command Prompt.1. Mở Command Prompt nâng cao bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng menu Start và chọn Command Prompt (Quản trị viên) khỏi danh sách.

2. Gõ lệnh sau, tức là exe bên trong dấu nhắc lệnh và nhấn Đi vào phím để thực thi. Nó sẽ xóa bộ nhớ đệm của Windows store. Sau khi hoàn tất, hãy kiểm tra lại các ứng dụng xem chúng có hoạt động hay không.

ứng dụng mọi người32 phút đọc