Khắc phục: Các bước để sửa Lỗi 0x80041003

Khắc phục: Các bước để sửa Lỗi 0x80041003

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ liệt kê hai phương pháp để khắc phục sự cố. Đầu tiên là chạy một tập lệnh vbs và thứ hai sẽ là chạy sửa nó từ Microsoft.0x80041003Phương pháp 1: Chạy VBS Script

1. Tải xuống fixeventid10.vbs bằng cách nhấp vào đây

2. Nhấp đúp vào tệp VBS và chạy nó.3. Trong nhật ký ứng dụng, xóa mọi nhật ký id 10 sự kiện trước đó.

4. Chỉ xóa các bản ghi ID sự kiện 10 cho lỗi cụ thể này.

Phương pháp 2: Chạy Fix IT từ Microsoft

1. Đi tới http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;25452272. Tải xuống và chạy bản sửa lỗi.

Kiểm tra và xem, vấn đề bây giờ sẽ được giải quyết.

1 phút đọc